Juridische Aspecten

Hieronder staan vindt u veel voorkomende juridische aspecten. Bron: rijksoverheid.nl

 1. Woningen
 2. Energie
 3. Huurverhoging
 4. Huurbescherming
 5. Onderverhuren
 6. Renovatie
 7. Kamerverhuur
 8. Tijdelijk verhuren
 1. Woningen
  1. Recreatiewoningen
   In Nederland staan zo'n 100.000 recreatiewoningen. Deze mogen niet worden bewoond. De Rijksoverheid wil een uitzondering maken voor mensen die sinds 31 oktober 2003 (aantoonbaar) onafgebroken in hun recreatiewoning wonen. Die kunnen als een nieuwe wet wordt aangenomen bij hun gemeente een vergunning aanvragen voor bewoning. De gemeente moet die dan verlenen.
  2. Puntensysteem huurwoning
   Met het puntensysteem kunt u bepalen wat de maximale huurprijs van uw woning mag zijn. Is uw huur hoger, dan kunt u de verhuurder vragen om de huur te verlagen. Dit puntensysteem geldt niet voor woningen waarvoor een geliberaliseerd huurcontract is afgesloten.
  3. Geen puntensysteem bij geliberaliseerd huurcontracten
   Het puntensysteem geldt niet bij geliberaliseerde huurcontracten. Bij geliberaliseerde huurcontracten bepalen verhuurder en huurder zelf de huurprijs, er is geen maximale huurprijs. U kunt met het puntensysteem wel nagaan of voor uw woning terecht een geliberaliseerd huurcontract is afgesloten. De huurder kan in de eerste 6 maanden aan de Huurcommissie vragen om dit te toetsen.
  4. Woningen vrije sector
   Woningen in de vrije sector zijn huurwoningen of koopwoningen waarvoor geen huisvestingsvergunning nodig is. Dat zijn woningen met een huurprijs of koopprijs boven een bepaalde grens. Deze grens neemt de gemeente op in de Huisvestingsverordening. U kunt bij uw gemeente informeren naar de koopprijsgrens of huurprijsgrens voor huisvestingsvergunningen en naar eventuele andere eisen voor woningen in de vrije sector.
 2. Energie
  1. Energielabel woning
   Een energielabel laat zien hoe zuinig een woning is en wat er beter kan. Van de isolatie van dak, muren, vloer en ramen tot de energiezuinigheid van verwarmingsinstallaties. Belangrijke informatie want een energiezuinig huis zorgt voor lagere energierekeningen en meer wooncomfort. Sinds 1 januari 2008 is het label verplicht voor huiseigenaren die hun huis gaan verkopen of verhuren.
  2. Energielabel verplicht
   Het energielabel is verplicht bij verkoop en verhuur van woningen. Een verhuurder hoeft alleen een energielabel te overhandigen bij een nieuw huurcontract. De verplichting geldt ook voor nieuwe huurcontracten voor onzelfstandige woonruimten, zoals studentenkamers en ook voor sommige vakantiewoningen.
  3. Uitzonderingen plicht energielabel
   De verplichting is niet van toepassing op monumenten als bedoeld in de Monumentenwet 1988 of in een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening. Het energielabel is ook niet verplicht voor woonboten, woonwagens en caravans.
  4. Naleving energielabelplicht
   Als u als huizenkoper te maken krijgt met een verkoper die geen energielabel wil overhandigen, kunt u het beste een eigen makelaar inschakelen om de verstrekking van het label door de verkoper te stimuleren. Bovendien kunt u als koper of als nieuwe huurder naar de rechter stappen als de eigenaar weigert een energielabel te overhandigen. Verder kunnen gemeenten eigenaren wijzen op deze plicht.

   De eigenaar die bij verkoop of verhuur geen energielabel overhandigt, krijgt momenteel nog niet te maken met sancties. Deze sancties zijn wel in voorbereiding. Ze worden uiterlijk per 1 januari 2013 ingevoerd.

  5. Klachten energielabel
   Als u een klacht heeft over het energielabel, kunt u terecht bij het online klachtenloket via de website energielabelklachten.nl
 3. Huurverhoging
  1. Regels huurverhoging
   De verhuurder mag maar 1 keer per 12 maanden de huur verhogen. Daarbij moet hij zich houden aan de maximale huurverhoging. Ook moet hij minstens 2 maanden van tevoren schriftelijk aan de huurder laten weten dat de huur omhoog gaat. Hierbij moet hij het volgende vermelden: het verhogingspercentage; de oude huurprijs; de nieuwe huurprijs; de ingangsdatum; hoe de huurder bezwaar kan maken; de termijn waarbinnen bezwaar kan worden gemaakt.
  2. Maximale huurverhoging 2011
   De prijzen van huurwoningen stijgen met ingang van 1 juli 2011 met maximaal 1,3%. Daarmee volgt de huurverhoging de inflatie.
  3. Bezwaar maken
   Als u het niet eens bent met een huurverhoging, kunt u in een aantal situaties bezwaar maken. Ernstig achterstallig onderhoud is geen reden om bezwaar te maken. Wel geldt dat u om tijdelijke huurverlaging kunt vragen.
   Om bezwaar te maken tegen de huurverhoging moet u een bezwaarschrift indienen bij uw verhuurder. Gebruik hiervoor het formulier  Bezwaarschrift huurverhoging van de Huurcommissie.
  4. Wat is een huisvestingsvergunning?
   Een huisvestingsvergunning is een vergunning om in een goedkope huurwoning of koopwoning te mogen wonen. Zo controleert de gemeente de verdeling van goedkope woningen. Of u een huisvestingsvergunning nodig heeft, hangt af van het beleid van uw gemeente.
 4. Huurbescherming
  1. Huurbescherming
   Huurbescherming betekent dat de verhuurder niet zomaar de huur op kan zeggen. Ook huurders met geliberaliseerde huurcontracten  hebben huurbescherming.
  2. Huurbescherming bij verlenging huurperiode
   Als de afgesproken huurperiode afloopt, of als de verhuurder de huur tussentijds wil opzeggen, heeft de huurder huurbescherming.

   Wie een huis of appartement huurt heeft huurbescherming. Dit geldt ook voor huurders met een geliberaliseerd huurcontract. Medehuurders, medebewoners en onderhuurders hebben ook huurbescherming. Ook bewoners van kamers hebben huurbescherming. Bewoners van hospitakamers hebben pas na een proeftijd van 9 maanden huurbescherming.
   Ook wie een woonwagen of woonwagenstandplaats huurt heeft huurbescherming.
   De verhuurder moet een wettelijke reden hebben om de huur op te zeggen. Hij moet schriftelijk opzeggen, minimaal 3 maanden van te voren. Vervolgens moet de huurder akkoord gaan. Gebeurt dat niet, dan loopt het huurcontract gewoon door. De verhuurder kan dan naar de rechter stappen om het huurcontract te laten ontbinden.
   Als de huurder wil vertrekken, moet deze de huur opzeggen binnen de opzegtermijn.

  3. Geen huurbescherming
   Bewoners van woonboten, winkelwoningen, dienstwoningen, recreatiewoningen en kamers in verzorgingshuizen hebben geen huurbescherming.
 5. Onderverhuren
  1. Onderverhuren en tijdelijk verhuren
   Als een woning te koop staat, mag de eigenaar deze verhuren. Daarvoor is een vergunning nodig. Ook mag een huurder zijn woning onderverhuren, maar dan wel met toestemming van de verhuurder.
  2. Onderverhuur
   Een huurder mag zijn woonruimte alleen onderverhuren als de verhuurder daarmee akkoord gaat. Een uitzondering is het verhuren van een deel van de woning, bijvoorbeeld een kamer, terwijl de huurder zelf ook in de woning woont. Dit mag, tenzij het in het huurcontract is uitgesloten. De onderhuurder heeft huurbescherming. De verhuurder mag hem niet zo maar op straat zetten.
 6. Renovatie
  1. Heb ik voor renovatie toestemming van mijn verhuurder nodig?
   U mag niets verbouwen aan uw huurwoning of kamer zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder. U mag ook niets veranderen aan de buitenkant van de woning zonder toestemming. Voor veranderingen die bij het einde van het huurcontract zonder al te veel kosten ongedaan kunnen worden gemaakt, is geen toestemming nodig.
  2. Veranderingen aan de buitenkant
   De verhuurder mag u weigeren om veranderingen aan de buitenkant van de woning aan te brengen. Zelfs als u de veranderingen zonder veel kosten kunt verwijderen, zoals bij het plaatsen van een schotelantenne. Dit geldt alleen voor huurcontracten die sinds 1 augustus 2003 zijn afgesloten. Huurde u de woning al voor 1 augustus 2003, dan gelden de afspraken die hierover zijn gemaakt in het huurcontract.
  3. Moet ik mijn huurwoning in oude staat herstellen bij het einde van het huurcontract?
   U hoeft veranderingen aan de woning waarvoor u toestemming had van de verhuurder niet ongedaan te maken, tenzij de rechter anders heeft bepaald. Wilt u zelf de veranderingen ongedaan maken, dan moet u de woning in dezelfde staat opleveren als toen u erin kwam. Uitgangspunt daarbij is de opnamestaat. Dit is een beschrijving van hoe de woning was bij het begin van de huur.
 7. Kamerverhuur
  1. Kamerverhuur
   De vraag naar kamers is groter dan het aanbod. Daarom stijgen de huren, soms meer dan wettelijk is toegestaan. Twijfelt u of de kamerhuur wel redelijk is? Dan kunt u de Huurcommissie om hulp vragen.
  2. Maximale huurprijs kamers
   Er is een wettelijke maximale huurprijs en een maximale huurverhoging. Deze maximumbedragen gelden ook voor kamers.
   Met het puntensysteem voor onzelfstandige woningen kan de huurder of de verhuurder bepalen wat de maximale 'kale' huur van de kamer mag zijn. Hier bovenop komen dan eventuele servicekosten, zoals kosten van gas, water en elektriciteit.
   Is de kale huur hoger dan de maximale huur volgens het puntensysteem? Dan kan de huurder de Huurcommissie inschakelen.
  3. Huurverhoging
   De verhuurder mag jaarlijks de huur van de kamer eenmaal verhogen. Hij moet zich daarbij wel houden aan de wettelijke maximale huurverhoging.
  4. All-in huur
   Wie op kamers woont, betaalt vaak één bedrag voor huur en servicekosten zoals gas en elektriciteit. Dit is all-in huur. All-in huur maakt het moeilijker om te beoordelen of de huurprijs, de huurverhoging en de verrekening van de servicekosten juist zijn.
   Wie all-in huur betaalt, kan de verhuurder vragen het huurbedrag te splitsen in kale huur en servicekosten. Wil de verhuurder dit niet, of is de huurder het niet eens met de voorgestelde splitsing, dan kan de huurder de Huurcommissie vragen de huur te splitsen.
   De verhuurder kan ook de Huurcommissie vragen de all-in huur te splitsen, maar alleen als de totale huur lager is dan 55 % van de maximale huurprijs volgens het puntensysteem.
  5. Geen huurtoeslag bij kamerhuur
   Alleen bewoners van zelfstandige woningen kunnen huurtoeslag krijgen. Een zelfstandige woning heeft een eigen ingang, badkamer, toilet en keuken. Wie op kamers woont heeft dus in principe geen recht op huurtoeslag.
  6. Aandachtspunten voor kamerhuurders
   Gaat u een kamer huren? Let dan op het volgende:
   • In het huurcontract staan afspraken over de huurprijs ('kale' huur en servicekosten) en andere afspraken, zoals het gebruik van voorzieningen als telefoon en internet.
   • Binnen 6 maanden na de ingangsdatum van het huurcontract kunt u de Huurcommissie vragen de beginhuur te toetsen aan de maximale huurprijsgrens. Daarbij houdt de Huurcommissie ook rekening met de aanwezigheid van gebreken.
   • U kunt ook zelf een berekening van de maximale huurprijs maken met de Huurprijscheck.
   • Heeft u klachten over onderhoud of reparaties aan de kamer? De verhuurder is verplicht om de kamer in goede staat van onderhoud op te leveren en te houden. Bovendien moet hij gebreken opheffen die voor zijn rekening zijn. Stel hem schriftelijk op de hoogte van onderhoudsgebreken.
   • Kleine reparaties, zoals bijvoorbeeld leertjes van kranen vervangen of sloten van deuren repareren, maar ook het schoonhouden van de gehuurde kamer, zijn voor uw rekening.
   • U bent verplicht om tijdig de huur te betalen, en om de kamer ook daadwerkelijk als woonruimte te gebruiken. Dus bijvoorbeeld niet als bedrijfsruimte. Verder mag u geen overlast veroorzaken voor omwonenden.
   • In een huurcontract kunt u met de verhuurder een coöptatierecht afspreken. Dit betekent dat u bij vertrek uit de kamer een volgende huurder mag voordragen. De verhuurder mag de voorgedragen huurder afwijzen. Hij moet daar wel goede argumenten voor hebben.
   • U bent aansprakelijk voor degenen die bij u op bezoek komen. Als u voor langere tijd iemand bij u op de kamer wilt laten wonen, is het verstandig om dit van tevoren met de verhuurder te bespreken.
   • Controleer het servicekostenoverzicht op dubbele bedragen en vergelijk het met het huurcontract. U hoeft een eventuele verhoging van het voorschotbedrag pas te betalen als u het jaarlijkse servicekostenoverzicht heeft gekregen en dat aanleiding geeft tot verhoging.
   • Als u een conflict heeft met uw verhuurder over ernstige onderhoudsproblemen, de hoogte van de huurprijs of de servicekosten kunt u de Huurcommissie om hulp vragen. De Huurcommissie kan dan zorgen voor huurverlaging tot de klachten zijn opgelost.
  7. Aandachtspunten voor verhuurders
   Gaat u een kamer of deel van een woning verhuren? Let dan op het volgende:
   • De prijs voor de kamer is een optelsom van de kale huurprijs en de servicekosten, zoals kosten voor water en energie. De maximale kale huurprijs bepaalt u aan de hand van het puntensysteem.
   • U moet de privacy van de huurder respecteren. U mag de kamer niet zelf gebruiken of betreden zonder toestemming van de huurder. De huurder mag de gehuurde woonruimte afsluiten.
   • U bent verplicht om de woonruimte in goede staat van onderhoud aan de huurder aan te bieden. Ook moet u noodzakelijke reparaties uitvoeren. Uitzondering hierop zijn kleine reparaties, zoals een slot repareren of een lamp vervangen. Hiervoor is de huurder zelf verantwoordelijk.
   • Als u een kamer of deel van uw eigen woning verhuurt terwijl u in de woning blijft wonen, is dit een hospitakamer. Hiervoor gelden een paar aparte regels.
   • U moet uw huurder 1 servicekostenoverzicht per kalenderjaar geven, binnen 6 maanden na het verstrijken van dat jaar. U kunt het voorschotbedrag voor de servicekosten pas verhogen als u uw huurder het overzicht heeft gegeven en dit overzicht aanleiding geeft tot een verhoging.
   • Wanneer u een kamer opnieuw verhuurt, mag u de huurprijs optrekken tot het bedrag dat volgens het puntentotaal van die kamer de maximale kale huurprijs is.
   • Als u de huur wilt verhogen, moet u dit schriftelijk meedelen aan de huurder.
   • Als u een conflict heeft met uw huurder over ernstige onderhoudsproblemen, de hoogte van de huurprijs of de servicekosten, kunt u de Huurcommissie om een uitspraak vragen.
   • Bij wanprestatie van de huurder kunt u naar de rechter stappen om het huurcontract te laten ontbinden. Dat kan als de huurder een betalingsachterstand heeft, overlast veroorzaakt of anderszins niet aan zijn verplichtingen voldoet. Voordat de rechter de overeenkomst ontbindt kan hij de huurder maximaal 1 maand de tijd geven om aan zijn verplichtingen te voldoen. Bepalingen in een huurcontract die de huur bij wanprestatie van de huurder ontbonden verklaren zonder tussenkomst van de rechter, zijn ongeldig.
   • Ook kunt u de huur opzeggen omdat de huurder zich niet als een goede huurder gedraagt. Hierbij moet u zich houden aan een minimale opzeggingstermijn van 3 maanden. Voor ieder jaar dat het huurcontract loopt, telt u 1 maand bij de opzeggingstermijn op, tot een maximum van 3 extra maanden.
 8. Tijdelijk verhuren
  1. Tijdelijk verhuren van leegstaande woning
   De eigenaar van een leegstaande woning mag deze in bepaalde situaties tijdelijk verhuren. Bijvoorbeeld als de woning te koop staat of  gesloopt gaat worden. Daarvoor is een vergunning nodig van burgemeester en wethouders in de gemeente waarin de woonruimte ligt. De vergunning geldt voor maximaal 2 jaar en kan daarna telkens met maximaal 1 jaar verlengd worden tot een totale termijn van maximaal 5 jaar. Dit is geregeld in de Leegstandwet.
   Bij tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet heeft de huurder geen huurbescherming. De verhuurder kan de huur opzeggen als de woning verkocht of gesloopt wordt. Wel moet de verhuurder de huur minimaal 3 maanden van te voren opzeggen. De huurovereenkomst stopt automatisch als de vergunning is verlopen.

Uw credit saldo is te laag credit
Wilt u uw credits opwaarderen?