Algemene Voorwaarden

Huurhuis Nederland, is een online platform, welke als doel heeft verhuurders en huurders tot elkaar te brengen middels een gebruiksvriendelijke website. De voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van Huurhuis Nederland. Wij raden gebruikers van Huurhuis Nederland aan de Algemene Voorwaarden aandachtig door te nemen.

Artikel 1 – Identiteit van Huurhuis Nederland

Artikel 2 – Toepasbaarheid

Artikel 3 – Huurder 

Artikel 4 – Verhuurder

Artikel 5 – Geen kosten Huurder

Artikel 6 – Geen kosten Verhuurder

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

Artikel 8 – Woningaanbod

Artikel 9 – Klachten

Artikel 10 – Definities


Artikel 1 – Identiteit van Huurhuis Nederland

Huurhuis Nederland V.O.F.

statutair gevestigd te Amsterdam en handelt onder de naam: Huurhuis Nederland.

 

Vestigings- en bezoekadres:

Baarsjesweg 134 BG 

1057 HL Amsterdam 

020 – 700 94 35 

info@huurhuisnederland.nl


Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur via bovenstaand e-mailadres of telefoonnummer. 


Rek nr: 14.52.21.547 

KvK: 50.40.61.24 

BTW nr: 82.27.44.909

Artikel 2 – Toepasbaarheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de betrekking tussen Huurder en Verhuurder enerzijds en Huurhuis Nederland, hierna te noemen HN, anderzijds. Deze algemene voorwaarden zijn nadrukkelijk niet van toepassing op de betrekkingen tussen Verhuurders en Huurders onderling.
 2. Alvorens de overeenkomst elektronisch wordt afgesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Huurder en Verhuurder beschikbaar gesteld. Indien dit niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat deze algemene voorwaarden bij HN zijn in te zien en kunnen deze algemene voorwaarden zo spoedig mogelijk kosteloos naar de Huurder en Verhuurder worden toegezonden.     
   

Artikel 3 – Huurder

 1. Door het aanmaken van een Huurderaccount op de website van HN komt een overeenkomst tot stand tussen de Huurder en HN. Voor het reageren op een woning(en) gelden de gebruikersvoorwaarden.
 2. Het Huurderaccount is strikt persoonlijk en enkel te gebruiken door de houder ervan. Het recht op kortingen, voordelen en aanbiedingen is noch overdraagbaar noch in geld waardeerbaar.
 3. Inschrijving bij HN vormt geen garantie voor het vinden van een woning(en).
 4. HN doet alles wat in haar macht ligt om het aanbod van woningen zo actueel mogelijk te houden, Huurhuis Nederland draagt geen verantwoording voor de status Verhuurd welke door de Verhuurder dient aangegeven te worden indien de woning verhuurd is.
 5. HN behoudt het recht om zonder opgave van redenen de inschrijving met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot het account geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren. In geen enkel geval heeft de Huurder recht op restitutie of enige vorm van schadeloosstelling.

Artikel 4 – Verhuurder

 1. Door het aanmaken van een Verhuurderaccount op de website van HN komt een overeenkomst tot stand tussen de Verhuurder en HN. Voor het toevoegen van een woning(en) gelden de gebruikersvoorwaarden.
 2. De Verhuurder geeft HN toestemming om de inhoud (informatie en fotomateriaal) van de woning(en) te plaatsen op de website van HN.
 3. De Verhuurder draagt er zorg voor dat de inhoud van de Woning (zoals tekst en/of foto's) dat deze geen wet- en/of regelgeving schenden, niet aanstootgevend, obsceen, beledigend, onjuist of misleidend zijn.
 4. HN doet alles wat in haar macht ligt om reacties op de woning(en) te bewerkstelligen. Door middel van de website zo transparant en bereikbaar mogelijk te houden wordt getracht dit te realiseren.
 5. HN is niet aansprakelijk voor beheerders welke in naam optreden van de eigenaar van de woning en de daar uit voortgekomen afspraken tussen Huurder en Verhuurder.
 6. HN heeft het recht om de woning(en) te gebruiken voor printuitgave in dag- of weekbladen, alsmede deze te gebruiken voor reclame c.q. commerciële doeleinden ten behoeve van de HN website. HN is totaal vrij in de keuze waar de woning(en) geplaatst wordt, de Verhuurder kan hierop geen aanspraak maken dan wel bezwaar indienen.  
 7. De Verhuurder is verplicht er zorg voor te dragen om de woning de status Verhuurd te geven zodra een overeenkomst is bereikt tussen Huurder en Verhuurder. Zodra de woning de status Verhuurd krijgt, blijft de woning zeven dagen zichtbaar op de website van HN voorzien van een oranje Verhuurd label.
 8. Inschrijving bij HN vormt geen garantie voor het verhuren van de woning(en).
 9. Het is niet toegestaan om meerdere woningen in de omschrijving van de woning te vermelden. Mocht dit wel gebeuren, dan heeft HN het recht om uw woning te verwijderen van de HN website.
 10. Het is niet toegestaan om als Verhuurder een telefoonnummer en/of persoonlijk emailadres in de omschrijving van de woning te vermelden. Mocht dit wel gebeuren, dan heeft HN het recht om uw woning te verwijderen van de HN website.
 11. HN behoudt het recht om zonder opgave van redenen de inschrijving met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot het account geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren. In geen enkel geval heeft de Verhuurder recht op restitutie of enige vorm van schadeloosstelling.

Artikel 5 – Geen kosten Huurder

 1. Voor het reageren op een woning(en) op de website van HN zijn GEEN kosten verbonden.
 2. Na de gratis inschrijving krijgt de huurder toegang tot het actuele woningaanbod op de website van HN.
 3. De huurder kan dan rechtstreeks reageren op het aanbod op HN en zodoende gelijk in contact komen met de betreffende huiseigenaar, makelaar of woningbouewcorporatie.

Artikel 6 – Geen kosten Verhuurder

 1. Voor het plaatsen van een woning(en) op de website van HN zijn GEEN kosten verbonden.
 2. Nadat de verhuurder zich heeft ingeschreven kan de Verhuurder gelijk gebruik maken van de diensten van HN.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

 1. Geplaatste informatie op de website van HN is met grote zorgvuldigheid opgesteld. HN is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden.
 2. HN is niet aansprakelijk voor schade welke direct of indirect voortvloeit uit het gebruik door Huurders en Verhuurders van de website van HN.

Artikel 8 – Woningaanbod

 1. De Verhuurder draagt er zorg voor dat de omschrijving van de aangeboden woning(en) overeenkomt met de werkelijkheid en juist en zo volledig mogelijk is.
 2. De Verhuurder heeft het recht om bij de toegevoegde woning(en) fotomateriaal te plaatsen op de website van HN.
 3. De woning(en) bevat een zo duidelijk en zorgvuldige omschrijving. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van de woning door de Huurder mogelijk te maken. Mogelijke vergissingen of fouten in het woningaanbod binden HN niet.
 4. De Verhuurder heeft de mogelijkheid om de woning(en) zonder foto aan het systeem toe te voegen. De Huurder is zelf verantwoordelijk voor het plaatsen van een reactie op een woning zonder foto.
 5. HN behoudt het recht om zonder opgave van redenen de woning(en) te verwijderen, de teksten aan te passen en fotomateriaal te verwijderen. In geen enkel geval heeft de Verhuurder recht op restitutie of enige vorm van schadeloosstelling.

Artikel 9 – Klachten

 1. HN neemt klachten hoog op en behandelt de klacht overeenkomstig de klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst worden binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven ingediend bij HN.
 3. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door HN binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, wordt dit voorgelegd aan een onafhankelijke jurist.

Artikel 10 – Definities

In de algemene voorwaarden zijn de volgende definities van kracht:

Huurder: de natuurlijke persoon welke gebruik maakt van de website van HN;

Overeenkomst: een overeenkomst tussen Verhuurder en Huurder welke voortvloeit uit het gebruik van de Website;

Verhuurder: de natuurlijke persoon welke een woning(en) te huur aanbiedt op de website van HN.

 

 

Uw credit saldo is te laag credit
Wilt u uw credits opwaarderen?